حقوقی رایگان در واتساپ 300x150

09379629135

9b9787fb5209b99c3207554a341e3f32

همکاران ما

همکاران ما (18)

*مدارک تحصیلی*
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
شماره عضویت۳۳۸۲۰

 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ( مشاوره خانواده)

<

قربان عبادی نیا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی (شماره عضویت نظام :  7784 ) 

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی:

احسانه احمدی گلسفیدی

مدرک تحصیلی:

 دکتری روانشناسی (شماره عضویت نظام: 18046)

سابقه تحصیلی:

حمید اکرامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

<
مهرداد رسولی

  سمیه نقوی

    مدرک تحصیلی: &