همکاران ما

همکاران ما (19)

*مدارک تحصیلی*
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
شماره عضویت۳۳۸۲۰

 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ( مشاوره خانواده)

<

قربان عبادی نیا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی (شماره عضویت نظام :  7784 ) 

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی:

اسمعیل حیدری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شماره عضویت  نظام روانشناسی: 22933

:سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

احسانه احمدی گلسفیدی

مدرک تحصیلی:

 دکتری روانشناسی (شماره عضویت نظام: 18046)

سابقه تحصیلی:

حمید اکرامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

<
مهرداد رسولی

  سمیه نقوی

    مدرک تحصیلی: &